หน้าหลัก
หน่วยงาน
บุคลากร
พรบ./ระเบียบ
/คำแนะนำ/หนังสือเวียน
พื้นที่เรียนรู้การทำบัญชี
 /สอบบัญชีสหกรณ์
 แผนผังเว็บไซต์
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  ติดต่อ สมช.
 Facebook กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

 Youtube กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
สงวนลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์ทั้งหมด 
โดย สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี (สมช.) 


ขนาดอักษร
fontsizes fontsizem fontsizel

ระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลเรื่องน่ารู้ตามกฏหมายว่าด้วยสหกรณ์
ระบบสารสนเทศรายการย่อ แสดงสินทรัพย์และหนี้สินสหกรณ์

 
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์
การสอบบัญชีโดยภาคเอกชน

 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงการพัฒนาผู้สอบบัญชีสหกรณ์
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
img 4
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในคำสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาครัฐ พ.ศ. 2566 (ใหม่)
มาตรการการควบคุมภายในที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการรายงานข้อสังเกต ที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีหรือ ตรวจแนะนำการเงินการบัญชี
แนวทางการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย ประเด็น และแนวทางการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้น
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ พ.ศ.2566
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2565
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสด พ.ศ.2564
คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2020
คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564
แนวทางการบริหารจัดการงานสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีภาครัฐ
img 3
แนนวทางการจัดทำรายงานการสอบบัญชี สำหรับผู้สอบบัญชีสหกรณ์
img 4
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 9 ต.ค 2563


พระราชบัญญัติสหกรณ์ ▽


คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ▽
กฎกระทรวง ▽ประกาศ คพช. ▽ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ▽

 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ▽

▣ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (ใหม่)
คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ▽

หนังสือจากรมส่งเสริมสหกรณ์ ▽

ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ▽


 
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ▽

การบัญชี ▽ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ▽

หนังสือแจ้งเวียน พ.ศ. 2567 ▽


แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายคืนค่าหุ้นกรณีสหกรณ์ที่ผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมหรือสหกรณ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสะสม พ.ศ. 2566 (ใหม่)


ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2567 (ใหม่)


แจ้งเปลี่ยนแก้ไขชื่องบแสดงฐานะการเงิน เป็นงบฐานะการเงินในการจัดทำงบการเงิน (ใหม่)


แจ้งเวียนระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายคืนค่าหุ้นกรณีสหกรณ์ที่มีปลการดำเนินงานขาดทุนสะสมหรือสหกรณ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสะสม พ.ศ. 2566 (ใหม่)หนังสือแจ้งเวียน พ.ศ. 2566 ▽


แนวทางการปฏิบัติงานโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชี (CAD Financial and Accounting Advisory Center) (ใหม่)


แนวทางการบริหารจัดการงานสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีภาครัฐ ปีงบประมาณ 2567 (ใหม่)


รายละเอียดการติดต่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ประจำปี 2566 (ใหม่)


รายละเอียดการติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งและการรับหนังสือยืนยันยอดธนาคารฉบับปรับปรุงแก้ไข (ใหม่)


ขอแจ้งเวียนคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดข้อบังคับและระเบียบลักษณะต้องห้ามการเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกตั้งของสหกรณ์และ (ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการวินิจฉัยการทุจริตการเลือกตั้งของสหกรณ์ พ.ศ. ...


ขอส่งระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2566

แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์การแก้ไขปัญหาทุจริตในสหกรณ์ (ใหม่)การดำเนินการตามโครงการตรวจประเมินการควบคุมภายในเพื่อการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตด้านดิจิทัลภายใต้แผนการปฏิบัติงาน Quick Win


แจ้งเวียนหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินและกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์


ขอส่งประกาศกรมตรวจบัญชรสหกรณ์ เรื่อง การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในคำสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาครัฐ พ.ศ. 2566


เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร


แจ้งเวียนระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ พ.ศ. 2566


เรื่อง มาตรการการควบคุมภายในที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร


เรื่อง ขอยกเลิกวิธีปฏิบัติติทางบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์


เรื่อง ขอแจ้งเวียนยกเลิกระเบียบ นทส. การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน พ.ศ. 2566


เรื่อง แนวปฏิบัติในการรายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีหรือตรวจแนะนำการเงินการบัญชี


เรื่อง แนวทางการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร


เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์


เรื่อง การอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการสำหรับปีงบประมาณ 2566


เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการงานสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีภาครัฐ ปีงบประมาณ 2566

 


คู่มือการจัดทำงบการเงิน ประเภทต่างๆ


คู่มือการจัดทำบัญชีสหกรณ์ ประเภทต่างๆ
แนวในการจัดทำกระดาษ ตามแนวทางในการจัดทำกระดาษทำการฯ ต.ค. 62 ▽
เครื่องมือการเลือกตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีสหกรณ์  ▽
ซักซ้อมการเขียน KAM ในกรณีที่พิจารณาว่าไม่มีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ▽ตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงและเครื่องมือ คำนวณปัจจัยเสียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ ▽ตัวอย่างเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ Key Audit Matters : KAM ▽

▣ Part 1

▣ Part 2
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 13
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 13 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ตลอดจนรู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี มอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 72 ปี
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบทุน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 72 ปี เพื่อสาธารณกุศล ดังนี้ มูลนิธิวชิรพยาบาล โรงพยาบาลสงฆ์ และสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
บุคคลากรสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองสามัคคีนัดพิเศษ
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการแข่งขันกีฬาเปตองนัดพิเศษระหว่างทีมผู้บริหาร และทีมชนะเลิศ สำนักบริหารกลาง (ทีมเข้า WIN) ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและสถานที่ทำงานน่าอยู่เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่ดี
บุคลากรสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี เข้าร่วมงาน "กระทรวงเกษตรรวมใจปลูกหม่อนน้อมถวาย 46 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงาน "กระทรวงเกษตรรวมใจปลูกหม่อน น้อมถวาย 46 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำคณะผู้บริหาร ร่วมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
บุคลากรสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ(คพช.) ครั้งที่ 2/2567 หารือผลักดันการใช้แอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกสหกรณ์
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ(คพช.) ครั้งที่ 2/2567
บุคลากรสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมเปิดกระปุกออมสิน ส่งเสริมการออมทุกวันสร้างภูมิคุ้มกันเพื่ออนาคต
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดกิจกรรม "ออมทุกวัน สร้างภูมิคุ้มกันเพื่ออนาคต” เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน ในด้านการออมเงินและบริหารการใช้จ่ายเงินให้เพียงพอกับรายได้ โดยการหยอดกระปุกออมสิน โดยมีบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในสังกัดส่วนกลางร่วมกันเปิดกระปุกออมสิน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
บุคลากรสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. 2567
มื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญประจำปีสากล ของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยมี นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง พร้อมด้วยบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และประชาชนในชุมชนวัดนรนาถสุนทริการาม ข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ สืบสานวัฒนธรรม ทางศาสนา พร้อมนี้ได้ร่วมจัดทำดอกไม้ธูปเทียนบูชาเพื่อมอบให้กับวัดนรนาถสุนทริการาม ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญต่อไป
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี เข้าร่วมจัดอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อส่งเสริมการออมเงินให้กับชุมชนใกล้เคียง
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือน ขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (ส่วนกลาง) พร้อมมอบกระปุกออมสินและสมุดบัญชี ให้แก่ผู้นำชุมชุนวัดนรนาถสุนทริการามและชุมชนวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพมหานค
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี เข้าร่วมพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดและวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
     

 

 

บทความน่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
รื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รื่องที่ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรู้และเข้าใจ

 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่   
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
ค้นหาขั้นสูง
ค้นหาขั้นสูง
 ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด

 


สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
Office of Accounting and Auditing Standard
เลขที่ 12 อาคาร 3 ชั้น 3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
CALL CENTER 0 2016 8888Create by
Mr.Phubest