« ธันวาคม 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 

หนังสือแจ้งเวียน พ.ศ. ๒๕๖๕

 
 
 
หนังสือที่ กษ0404/ว 20 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565
เรื่อง เรื่อง แนวทางปฏิบัติเรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสด ออกตามความในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563
หนังสือที่ กษ0404/ว 16 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการงานสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญ๙ีภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
หนังสือที่ กษ0404/ว 9 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศกรมตรจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การหมุนเวียนสหกรณ์ให้ผู้สอบภาครัฐตรวจสอบบัญชี พ.ศ.2565 (ยกเลิก)
หนังสือที่ กษ0404/ว 6 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2020 และวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักการพื้นฐานตามคู่มือประมวลจรรยาบรรณ
หนังสือที่ กษ0404/ว 11,12 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง การแสดงวันสิ้นปีทางบัญชีในงบการเงิน กรณีสหกรณ์จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับเปลี่ยนปีบัญชีใหม่
ทั้งหมด     
                                                   หนังสือแจ้งเวียน พ.ศ. ๒๕๖๔
                        
หนังสือที่ กษ 0404/ว 76 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์นำเงินฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ภายหลังศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ
หนังสือที่ กษ 0404/ว 75 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการงานสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565
หนังสือ ที่ กษ 0404/ว 61 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564
วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด
หนังสือที่ กษ 0404/ว 59 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564
เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
หนังสือที่ กษ 0404/ว 44 และ ว 45 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
แนวทางการจัดทำรายงานการสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีสหกรณ์
หนังสือ ที่ กษ 0404/ว 18 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง สำเนาหนังสือ เรื่อง เปลี่ยนการแสดงรายการในงบการเงินกรณีลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการให้เงินกู้
หนังสือ ที่ กษ 0404/ ว 5 ว 6 และ ว 7 ลงวันที่ 17 มกราคม 2564
เรื่อง ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรี่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สงวนสิทธิ์โดยสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
ลขที่ 12 อาคาร 3 ชั้น 3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 CALL CENTER 0 2016 8888

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด