« กรกฎาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 

เอกสาร/หนังสือเวียน เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี

  มาตรฐานการบัญชี
      v ระบบบัญชี
 v ระเบียบและคำแนะนำด้านการบัญชี
  s ด้านสินทรัพย์ 
      s ด้านหนี้สิน
      s ด้านทุนของสหกรณ์
      s ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย
      s ด้านอื่นๆ
 
  มาตรฐานการสอบบัญชี
   v จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
      
    (03/12/2555)
     s ระเบียบ กตส. ว่าด้วย วิธีพิจารณาจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์และการอุทรณ์ พ.ศ. 2554 (23/9/2554)
     s ระเบียบ กตส. ว่าด้วย ข้อกำหนดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2554 (23/9/2554)
     s ระเบียบ นทส. ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2554 (23/9/2554)
 
   v แนวปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชี
       s หนังสือที่ กษ0404/ว.40 และ ว.39 เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติงานสอบบัญชี ลงวันที่ 21 เม.ย.2558
     s หนังสือที่ กษ 0404/ว.32 และ ว.31 เรื่อง การดำเนินธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 มี.ค.2558
   
     s หนังสือที่ กษ 0404/ว.50 เรื่อง การสอบทานงานสอบบัญชี ลงวันที่ 6 พ.ค.2557
   
     s หนังสือที่ กษ 0404/244 เรื่อง การถือปฏิบัติเกี่ยวกับงานสอบบัญชีที่ปรับใหม่ ลงวันที่ 23 ม.ค.2557
   
 
   v รายงานการสอบบัญชี
      
   
   
   
     s ระเบียบ กตส. ว่าด้วยการสอบบัญชีที่ควบเข้ากัน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 24 ก.ย.2544 (19/8/2555)
     s ระเบียบ กตส. ว่าด้วยการแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 24 ก.ย.2544 (19/8/2555)
  

_______________________________________________________________________________________

 
 

เอกสาร/คู่มือ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์

 
  การปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์
   v คู่มือการปฏิบัติงานสอบบัญชีภาคเอกชน
     s คู่มือการปฏิบัติงานสอบบัญชี เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการ
     s คู่มือและคำแนะนำในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานสอบบัญชีที่ปรับใหม่ (1/4/2557)
        - หนังสือที่ กษ 0404/ว.38 เรื่อง คู่มือและคำแนะนำในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานสอบบัญชีที่ปรับใหม่ ลงวันที่ 31 มี.ค.2557
        - คู่มือการจัดทำรายงานการสอบบัญชีสหกรณ์
        - ตัวอย่าง หนังสือรับรองของสหกรณ์
        - ขั้นตอนการการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีในระบบเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานของสหกรณ์ 2557
     s คู่มือการจัดทำรายงานการสอบบัญชี
     s คู่มือการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี
     s คู่มือการวางแผนการสอบบัญชีโดยรวม
     s คู่มือการจัดทำแนวการสอบบัญชี

 

สงวนสิทธิ์โดยสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
เลขที่ 12 อาคาร 3 ชั้น 3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
CALL CENTER 0 2016 8888