« ธันวาคม 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
 
อัตรากำลัง
สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี

ได้แบ่งกลุ่มการดำเนินงานและความรับผิดชอบออกเป็น 1 ฝ่ายและ 3 กลุ่ม ดังนี้

 

 

 

........
 
 
 

 

 

 

 
 
 
ผู้อำนวยการกลุ่ม
 
 
 
 
 
 
นางสาว สิริวรรณ เกิดผล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสาว เบญจวรรณ ทองมี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
 
 
 
 
นางสาว รุจิรา สฤษฎิพันธาวาทย์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
นาย ธนกร คันธเนตร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
นางสาว สุรีรัตน์ คำฟู
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 

 

 

 
 
 
 
นาง พิกุลทอง คล่องสารา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางสาว ธนนันท์ ผิวอ่อนดี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ผู้อำนวยการกลุ่ม
 
 
 
นางสาว ปิยดา วัฒนะธรรมศิริ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
นาง ภัทราภรณ์ บุตะเขียว
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
นางสาว วรกันยา ศิริธัญพงศ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
 
 
 
 
นางสาว กฤติกา นิธิปริญญานุวัฒน์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
 
 
นางสาว กัลยาณ์ จำสุข
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 
 
นางสาว เกศินี ใจเมือง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
ผู้อำนวยการกลุ่ม
 
 
 
 
นาย นิพิฐพนธ์ ตติยนันตะกุล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสาว อมราพร สวัสดิสาร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
นางสาว กาญจนา โคมลอย
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
 
 
 
 
นางสาว ปาริฉัตร ปึงชวลิตโสภี
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
 
นางสาว ธันย์ชนก สมบูรณ์ดำรงกุล
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
 
นางสาว พศวีร์ เหลืองอาสากิจ
นักทรัพยากรบุคคล
 
นาย ปิยะวัฒน์ จำสุขสรรค์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
หัวหน้าฝ่าย
 
 
 
 
นาง ชัชพร มีสุขเสมอ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ว่าง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาว นันทกาญจน์ วัชรดิเรดรัตน์
 นักจัดการงานทั่วไป
 
 
 
นางสาว ธัญญาเรศ ปรางค์ถาวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาง สมจิตต์ บวรสิทธิโชค
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
นางสาว กานดารัตน์ ใจเมือง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
 
 
 
 
 

 

 
     
--- UPDATED BLOG ---
» แสดงทั้งหมด
--- UPDATED BLOG ---
» แสดงทั้งหมด

 
 
 
สงวนสิทธิ์โดยสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
ลขที่ 12 อาคาร 3 ชั้น 3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 CALL CENTER 0 2016 8888

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel