ขนาดอักษร      
fontsizes fontsizem fontsizel
 
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี

ได้แบ่งกลุ่มการดำเนินงานและความรับผิดชอบออกเป็น 1 ฝ่ายและ 3 กลุ่ม ดังนี้

 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน เชื่อมโยงการจัดการระหว่างสำนักงานในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องประสานงานให้บริการด้านการบริหารสำนักงาน ได้แก่
   
1. โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมระบบวันทำการ โดยใช้ระบบ Back Office
2. การบริหารงานบุคคล งานการเงิน
3. งานพัสดุ ครุภัณฑ์
4. งานงบประมาณ
5. ติดต่อประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
กลุ่มมาตรฐานการสอบบัญชี
 
   
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มาตรฐานคุณภาพงานสอบบัญชี และพัฒนาระบบงานสอบบัญชี โดยแบ่งงานภายใน ดังนี้
   
1. กลุ่มงานมาตรฐานการสอบบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ กำหนดระเบียบและคำแนะนำการสอบบัญชีให้เป็นมาตรฐานการสอบบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี รวมทั้งระบบประเมินผลงานและประสิทธิภาพงานของผู้สอบบัญชีให้เป็นตามมาตรฐานเดียวกัน กำหนดหลักเกณฑ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ตลอดจนดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีกรณีมีการกล่าวหาผู้สอบบัญชี ให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาการสอบบัญชี ตลอดจนพิจารณาหาข้อยุติดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้วิเคราะห์รายงานการสอบบัญชี

2.กลุ่มงานพัฒนาระบบงานสอบบัญชีมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษารวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และพัฒนางานสอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท ลักษณะการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สอดคล้องกับมาตรฐานและระเบียบเกี่ยวกับสอบบัญชี กำหนดแนวทางและคู่มือในการปฏิบัติงานสอบบัญชีและชำระบัญชี ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหา และตอบข้อหารือ รวมทั้ง สนับสนุนทางด้านวิชาการแก่ผู้สอบบัญชี เพื่อให้งานสอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบที่เกี่ยวกับสอบบัญชี
 
กลุ่มมาตรฐานการบัญชี
 
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การกำหนดมาตรฐานการบัญชี และพัฒนาระบบบัญชี ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยแบ่งงานภายใน ดังนี้
   
1. กลุ่มงานมาตรฐานการบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อกำหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ มาตรฐานการบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมเป็นมาตรฐานสอดคล้องกับกฎหมายของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป พัฒนาและปรับปรุงระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา และตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่หน่ายงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

2. กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เพื่อออกแบบ วางระบบบัญชี จัดทำคู่มือระบบบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กฎหมายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และลักษณะการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา และตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่ หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 
กลุ่มพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี
 
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระบบตรวจสอบกิจการกำหนดแนวทางให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี วิเคราะห์และกำกับดูแลงานข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชี โดยแบ่งงานภายใน ดังนี้
   
1. กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันมีหน้าที่รับผิดชอบโดยการศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ลักษณะการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่จัดตั้งใหม่/มีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง/ตรวจสอบบัญชีไม่ได้ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ งานด้านการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถนำข้อมูลทางการเงินการบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการ และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ดูแลโปรแกรมระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง

2. กลุ่มงานพัฒนาระบบการควบคุมภายในมีหน้าที่รับผิดชอบ โดยกำกับควบคุม ดูแล เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมทั้งติดตามประเมินผล อำนวยการและกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจ ติดตามประเมินผลอำนวยการในการจัดทำฐานข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล วิเคราะห์และกำกับดูแลงานข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี ตอบข้อหารือและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน ในหน้าที่ ดูแลโปรแกรมระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด

 

สงวนสิทธิ์โดยสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี เลขที่ 12 อาคาร 3 ชั้น 3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 CALL CENTER 0 2016 8888

 

 
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel